https://leentjeloveslight.education

nota: dit privacy beleid is best te bekijken vanop desktop. 

PRIVACY BELEID "LEENTJE LOVES LIGHT EDUCATION"

Art. 1. Introductie

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Leentje loves Light Education persoonsgegevens verzamelt en welke rechten jij hebt met betrekking tot deze gegevens.

Leentje loves Light Education is een product van Leentje loves Light, een Comm.V met als KBO-nummer BE0563555053 en maatschappelijke zetel hebbende te Sint Servaasstraat 6, 3212 Pellenberg, België.

Naar Leentje loves Light Education wordt hierna verwezen als Leentje loves Light Education, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

In verband met vragen rond deze verklaring kan je Leentje loves Light Education bereiken op education@leentjeloveslight.com

Art. 2. Verwerkte persoonsgegevens

Leentje loves Light Education verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, zoals de website, en/of degene die door jezelf worden verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens van derden verstrekt, neemt Leentje loves Light Education aan dat deze derden het daarmee eens zijn. Het verstrekken van deze persoonsgegevens gebeurt op jouw verantwoordelijkheid.

De volgende gegevens worden verzameld en verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Eventueel BTW nummer

Dit gebeurt door opslag in het persoonlijke digitale dossier van de klant, opslag in het mailprogramma, opslag in het leerplatform, opslag in het betaalplatform.

Via hun website noch dienst heeft Leentje loves Light Education de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Jij staat zelf in voor de juistheid van de door jou verstrekte gegevens en dient Leentje loves Light Education te verwittigen zodra er wijzigingen zijn.

Art. 3. Redenen van verwerking

Leentje loves Light Education verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • e-mailadres, om je te kunnen e-mailen om de dienstverlening te uitvoeren
  • naam en e-mailadres, om jouw betaling af te handelen,
  • adresgegevens en e-mailadres, om eventuele goederen en diensten bij jou af te leveren,
  • naam en e-mailadres, om je een nieuwsbrief te versturen om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden, indien je hiervoor je expliciete toestemming hebt gegeven of indien er een goede reden bestaat voor ons om aan te nemen dat je hierin geïnteresseerd zou zijn
  • als er gegevens worden gevraagd om deel te nemen aan een wedstrijd of om een freebie te ontvangen, worden deze enkel daarvoor gebruikt tenzij je bijkomende toestemming geeft voor gebruik voor marketing

In elke marketing e-mail krijg je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Art. 4. Geautomatiseerde besluitvorming

Leentje loves Light Education neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Art. 5. Duur van de bewaring

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld, zoals hierboven aangegeven. Facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de boekhoudwetgeving dit verplicht.

Art. 6.Beveiliging

Leentje loves Light Education heeft zich zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Zo voorzien wij in met wachtwoord beveiligde IT en zijn alle medewerkers die bij ons aangesloten zijn verbonden aan en geïnformeerd over het privacy-beleid. Leentje loves Light Education doet op deze manier alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Art. 7. Delen van persoonsgegevens met derden

Leentje loves Light Education deelt jouw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: boekhouder). Leentje loves Light Education blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de toegang van derden tot cookie gegevens, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Art. 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

Je kan deze inzien, corrigeren of verwijderen. Je kan bij ons een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar je toe te zenden, of naar een andere door jou genoemde organisatie over te dragen. Incomplete of incorrecte gegevens moeten wij aanvullen of corrigeren. Je kan ook jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leentje loves Light Education. Zo heb je het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen wanneer wij geen reden meer hebben om deze te bewaren en/of verwerken.

Om deze rechten uit te oefenen hoef je ons enkel maar te contacteren via de bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt gevraagd jouw identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek. Een verzoek indienen is kosteloos, tenzij het kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kunnen er administratieve kosten worden aangerekend.

Indien je na zo’n verzoek toch van mening bent dat wij jouw rechten geschonden hebben, heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL). Gebruik daarvoor de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

Art. 9. Aanpassingen aan deze verklaring

Leentje loves Light Education behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan deze verklaring. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

Laatst gewijzigd op 22/11/2023.